Regulamin imprez


REGULAMIN TERENU I IMPREZY

 1. Osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.
 2. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu.
 3. Osobom przebywającym na imprezie zabrania się wnoszenia na jego teren:
  • Broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników imprezy,
  • Produktów spożywczych nabytych poza terenem imprezy,
  • Napojów alkoholowych,
  • Środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • Innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.
 4. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę organizatora na wejście na imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na teren, czy w trakcie przebywania na na terenie.
 5. Służby porządkowe i pracownicy ochrony uprawnieni są do:
  • Sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie klubu,
  • Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • Przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty wymienione w punkcie 3,
  • W przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na terenie klubu albo zakłócania przez te osoby porządku, ochrona ma prawo wyprosić je z terenu klubu,
  • Ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,
  • Usunięcia z terenu klubu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają imprezę.
 6. Czynności wymienione w punkcie 5. powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający ludzką godność oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 7. Służby porządkowe, pracownicy ochrony uprawnieni są do:
  • Odmówienia wejścia na teren imprezy bez podania przyczyny.
  • Wyproszenia z terenu imprezy bez podania przyczyny.
 8. Służby porządkowe, pracownicy ochrony zobowiązani są nie wpuszczać na teren klubu:
  • Osób, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową oraz zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem kary pozbawienia wolności wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dn. 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35. Poz. 228. Z 1992 r. Ni’ 24 poz. 101 i z 1995r. Nr S9 poz. 443)
  • Osób odmawiających poddania się czynności , o których mowa w punkcie 5.
 9. Służby porządkowe mogą usunąć z terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają imprezę.
 10. Każda osoba, która dopuści się wykroczenia lub przestępstwa, pociągnięta zostanie do odpowiedzialności karnej.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z jego terenu przez służby porządkowe, pracowników ochrony lub policję każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie imprezy jest lub mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia.
 12. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 13. Osoby wchodzące na teren mają obowiązek przestrzegać przepisów porządkowych dotyczących obiektu oraz terenu przynależnego.
 14. Teren imprezy jest monitorowany, a nagrania z monitoringu stanowią bezsprzeczny dowód.
 15. Wejście na teren imprezy oznacza automatyczną i bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.