REGULAMIN Kempingu nad Pilicą


I. PRZEPISY OGÓLNE

 1. Zasady Regulaminu mają na celu ochronę praw wszystkich gości Kempingu.
 2. Niniejsze zasady określają obowiązki gości dotyczące ich zachowania się podczas pobytu na Kempingu oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń technicznych i sprzętu.

II. PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI

 1. Niezwłocznie po przybyciu na Kemping, gość jest zobowiązany do zameldowania się na recepcji. W celu wpisu do Księgi Gości, podczas rejestracji gość winien jest przedłożyć dokumenty tożsamości wszystkich osób przebywających na terenie campingu.
 2. Opłata za cały pobyt uiszczana jest w chwili przyjazdu.
 3. Doba pobytowa rozpoczyna się o godz. 14.00 pierwszego dnia pobytu i kończy o godz. 12:00 w dniu wyjazdu. Dłuższe pozostawanie na terenie campingu liczy się jako kolejny dzień pobytu. Za opłacone koszty pobytu gościom wystawia się rachunek.
 4. Wchodzenie na teren Kempingu osób odwiedzających naszych gości zależy wyłącznie od decyzji personelu recepcji.
 5. Opłata za pobyt w domkach lub pokojach płatne z góry lub zadatkowane w wysokości 30% wartości rezerwacji. Kwota nie podlega zwrotowi .

III. KORZYSTANIE Z KEMPINGU

 1. Miejsce ustawienia sprzętu campingowego i pojazdu gościa wyznacza personel recepcji.Pobyt jest dozwolony wyłącznie w ramach przestrzeni do tego wyznaczonej (oznakowane stanowiska campingowe).
 2. Zabrania się zmiany stanowiska campingowego przez gościa bez uprzedniego pozwolenia wydanego przez personel recepcji.
 3. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub osób, które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci ze sprzętu, placu zabaw i usług na Kempingu musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych. Kemping uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 4. Zabronione jest (krótsze lub dłuższe) parkowanie pojazdów na drogach Kempingu.
 5. Na terenie Kempingu obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdami do 5 km/h.
 6. Przed opuszczeniem Kempingu gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.

IV. KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I SPRZĘTU

 1. Goście mogą korzystać z urządzeń elektrycznych i komunalnych oraz ze sprzętu będącego własnością Kempingu. Urządzeń i sprzętu można używać jedynie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem i na własną odpowiedzialność.
 2. Mycie naczyń i pranie odzieży może odbywać się jedynie w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach.
 3. Na terenie Kempingu zabronione jest mycie samochodu, zmiana oleju w pojeździe itp.
 4. Umywalki, prysznice, pisuary i WC muszą być użytkowane we właściwy sposób, odpowiadający ich przeznaczeniu; goście muszą być świadomi, że są to urządzenia sanitarne, które wspólnie użytkują wszyscy goście Kempingu.
 5. Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna) dokonuje wyłącznie uprawniony do tego personel Kempingu.
 6. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia Kempingu prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi.

V. PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBRAŻENIA ODNIESIONE NA TERENIE KEMPINGU

 1. Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na terenie Kempingu.
 2. Kemping nie ponosi odpowiedzialności za samochody, przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste przechowywane na terenie Kempingu przez użytkowników i gości. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem przyczepy lub namiotu oraz stosowne zabezpieczenie wartościowych przedmiotów.
 3. Kierownictwo Kempingu nie odpowiada za wypadki lub obrażenia powstałe na terenie Kempingu z winy gości.

VI. OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Do wyrzucania śmieci służą kosze rozstawione na terenie Kempingu.
 2. Zabrania się wyrzucania śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami.
 3. Goście są zobowiązani do utrzymywania miejsca, na którym przebywają, w porządku i czystości.
 4. Goście są zobowiązani do ochrony wszelkich roślin znajdujących się na terenie campingu.
 5. Zabrania się łamania gałęzi oraz niszczenia (wbijanie gwoździ) i ścinania drzew.

VII. PORZĄDEK I SPOKÓJ

 1. Goście są zobowiązani do przestrzegania porządku i spokoju.
 2. Wszystkie osoby przebywające na Kempingu obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00 – 7.00.
 3. Z powodu cyklicznie odbywających się w imprez i koncertów w barze znajdującym się na terenie Kempingu zastrzegamy w tych dniach możliwość zwiększonego hałasu do późnych godzin nocnych.

VIII. POZOSTAŁE ZASADY

 1. Na terenie Kempingu i w jego bliskiej okolicy psy mogą przebywać trzymane na smyczy i pod kontrolą właściciela.
 2. Gość zgłasza personelowi recepcji zniszczenia, niesprawność instalacji i sprzętu oraz wszelkie nieprzestrzeganie niniejszych zasad Regulaminu.
 3. Zażalenia w związku z funkcjonowaniem Kempingu gość może zgłosić personelowi recepcji.

IX. KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD PORZĄDKU NA TERENIE KEMPINGU

 1. Gość jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sytuacji stwierdzenia nieprzestrzegania zakazów zapisanych w niniejszym Regulaminie przez jednego z gości, kierownictwo Kempingu może odmówić mu dalszego pobytu na terenie Kempingu.
 3. W przypadku odmowy dalszego pobytu, zgodnie z punktem 2 niniejszego paragrafu, gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za powstałą szkodę.

Pozostałych informacji udziela personel recepcji.

Dziękujemy za uwagę i życzymy miłego wypoczynku na naszym Kempingu!